Den politiske høsten

AP, MDG og SV lanserte sin nye byrådserklæring i oktober, og her er det både positive og negative ting for personer med funksjonsnedsettelser. Når det gjelder økonomiske bevillinger så er det hvert års budsjett vi jobber mot og kommenterer på, men byrådserklæringen kommer til å ligge som et bakteppe og et verdigrunnlag gjennom de neste fire årene.

Tekst: NHF Oslo

Bilde: Sturlason

BiIdebeskrivelse: Vi ser nye byråd Omar Samy Gamal fra SV. Han står i Rådhuset i dress og smiler til kameraet.

De starter med ti Osloløfter, og her merker vi oss spesielt: «Osloløfte 1: I Oslo skal det være små forskjeller og sterke fellesskap, og vi skal aktivt utjevne forskjeller slik at alle får like muligheter til å leve gode liv. (…) Osloløfte 9: I Oslo skal alle få være den de er og møtes med toleranse, respekt og inkludering, med frihet til å ytre seg fritt og til å tro eller ikke tro.» Dette kommer vi til å legge til grunn når vi snakker om den store ulikheten personer med funksjonsnedsettelser opplever i hverdagen.

Under overskriften En likestilt by uten diskriminering og rasisme så finner vi at: «Byrådet vil aktivt bekjempe enhver form for diskriminering, rasisme, trakassering, frihetsberøvelse og undertrykkelse. (…) I dag opplever personer med funksjonsnedsettelser barrierer som fører til innskrenket frihet fordi samfunnet ikke er tilrettelagt for dem. Byrådet legger konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser til grunn for kommunens arbeid.»

Som konkrete tiltak så nevner de «At Oslo kommune skal være en foregangskommune for bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne og LHBTI+-flyktninger» og «Videreføre brukervalg i brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og sikre at alle som har rett til BPA skal får tilstrekkelig hjelp til å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet». Dette er positiv, selv om tilstrekkelig er et begrep som er åpent for tolkning.

Da vi jobbet opp mot de politiske partiene fram mot årets kommunevalg, så var våre hovedsaker skole, BPA og kollektivtrafikk. Våre to første krav til partiene angående skole var «Vi vil arbeide for at nærskolen også skal være et reelt alternativ for barn med nedsatt funksjonsevne. Individuelt tilpasset opplæring skal skje i klassemiljøet» og «Vi vil arbeide for at kommunen følger opp plan- og bygningslovens krav om universell utforming på alle skoler».

Derfor er det gledelig å se i kapittelet Oppvekst og kunnskap at vi finner et tiltak som er en stor seier for oss: «At alle barn med nedsatt funksjonsevne sikres retten til å gå på nærskolen.» Videre erklærer de at de skal «Søke staten om støtte for å tilpasse fredete skolebygg til kravene om universell utforming.» Vi ser fram til å følge prosessen framover nå som de har lagt dette prinsippet til grunn.

I kapittelet Grønn og inkluderende byutvikling – så finner vi uttalelsen «Byrådet vil sikre god tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, blant annet med flere HC-plasser, og universell utforming ved utvikling av byrom og parker» og det konkrete tiltaket «Sørge for god dekning med parkering for personer med HC-kort og be staten endre reglene så det blir lettere å få HC-kort.» Det har vært et stort engasjement i NHF Oslo for øke antall HC-plasser og for å sikre tilgang til HC-kort, så dette blir et bra utgangspunkt å jobbe videre fra på dette.

Vi er skuffet over mangelen på ambisjoner når det gjelder å gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelig, og dette har vi sagt klart ifra om på deputasjon med Samferdsel- og miljøkomitéen på Rådhuset. Vi var mer sjokkerte over at de utelot vår gruppe fra denne viktige formuleringen under temaet Hatkriminalitet: «Økningen i hatkriminalitet mot personer på grunn av seksuell orientering, kjønn, kjønnsuttrykk, etnisitet eller religion må tas på største alvor.»

Les også: Vi spør, opplever ikke funksjonshemmede hatkriminalitet?

Da byrådet ble gjort observante på dette fikk vi en beklagelse, med beskjed om at dette kun var en glipp og at vår gruppe skulle komme inn i den korrigerte versjonen av byrådserklæringen. Det er vel og bra, men at en slik glipp i det hele tatt kan skje viser helt klart hvorfor vårt arbeid med å synliggjøre vår gruppe er så viktig.

Byråden på vårt felt er ikke lenger Tone Tellevik Dahl, vi har nå fått to byråder som jobber tett med våre saker. Den ene er Omar Samy Gamal (SV), ny byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold. Den andre, som vi kanskje får mest med å gjøre, er tidligere finansbyråd Robert Steen (Ap). Hans nye tittel er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, og han har tidligere vært åpen i media om sitt liv med en funksjonshemmet sønn.

Vi ser fram til et konstruktivt samarbeid med de nye byrådsavdelingene, og til resultatene av de pågående budsjettforhandlingene! 2020 blir sikkert nok et spennende år i Oslo-politikken.